Tháng Tháng Một 2021

args và kwargs trong Python

Đôi khi, khi nhìn vào một định nghĩa hàm trong Python, bạn có thể thấy rằng có hai tham số kỳ lạ *args và **kwargs. Nếu bạn đã từng tự hỏi những biến đặc biệt này là gì hoặc tại…

*args và **kwargs

Tôi nhận thấy rằng hầu hết các lập trình viên Python mới đều gặp khó khăn khi tìm hiểu về các biến ma thuật *args và **kwargs. Vậy chúng là gì? Trước hết, hãy để tôi nói với bạn rằng…

Lỗi và ngoại lệ trong Python

Lỗi hoặc sai sót trong một chương trình được gọi chung là lỗi. Chúng hầu như là lỗi do lập trình viên gây ra. Quá trình tìm kiếm và loại bỏ lỗi gọi là gỡ lỗi (debugging). Lỗi có thể…

Decorator trong Python

Đôi khi, bạn muốn thay đổi chức năng của hàm mà không thay đổi mã của nó. Ví dụ như thêm câu lệnh debug để xem đối số được truyền vào hàm là gì. Một decorator là một hàm, nhận…

Generator trong Python

Một generator là một đối tượng tạo ra một dãy Python. Với nó, bạn có thể lặp một dãy rất lớn các phần tử mà không cần phải lưu toàn bộ các phần tử trong bộ nhớ cùng một lúc.…

Hàm lambda trong Python

Định nghĩa hàm lambda Trong Python, một hàm vô danh là một hàm không có tên. Nhưng chúng ta đã biết rằng, từ khóa def được sử dụng để định nghĩa một hàm thông thường trong Python. Tương tự, từ…

Closure trong Python

Hàm cũng là một đối tượng Trong Python, mọi thứ đều là đối tượng. Đối tượng bao gồm các số, các chuỗi, các tuple, các danh sách, các từ điển – và cũng gồm các hàm. Bạn có thể gán…

Docstrings của hàm trong Python

Bạn có thể cung cấp tài liệu chỉ dẫn cho mỗi hàm bằng cách đặt một chuỗi ở đầu thân hàm. Chuỗi này được gọi là docstring. def echo(anything): 'hàm echo trả về đối số của số' return anything Bạn…

Truyền đối số vào hàm trong Python

Giá trị bạn truyền vào một hàm khi gọi hàm được gọi là đối số (argument). Khi bạn gọi hàm với các đối số, giá trị của các đối số này được sao chép cho các tham số bên trong…

Giới thiệu về hàm trong Python

Hàm là một chuỗi các câu lệnh thực hiện một số tác vụ. Chúng ta sử dụng hàm để loại bỏ sự trùng lặp mã. Thay vì viết cùng một số câu lệnh hết lần này đến lần khác ở…