Câu lệnh và chú thích trong Python

Table of Content

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chú thích và các câu lệnh trong Python. Chúng ta sẽ nói về các chú thích trong Python, các loại chú thích khác nhau và cách để định nghĩa chúng. Chúng ta cũng có một phần ngắn gọn minh họa về các câu lệnh Python.

Chú thích trong Python là gì?

Chú thích trong Python là các chuỗi bắt đầu bằng # (dấu thắng). Chúng được sử dụng như tài liệu mô tả về mã và giúp các lập trình viên khác hiểu được cách hoạt động của mã này. Bạn có thể tạo chú thích trên cùng dòng với câu lênh, chú thích trên một dòng riêng, hoặc thậm chú thích viết trên nhiều dòng.

Những chú thích bị bỏ qua khi chương trình được chạy.

Thông thường, chúng ta sử dụng chú thích để tạo các nghi chú ngắn gọn về một đoạn mã. Ngoài ra, chú thích cũng rất quan trọng để người khác có thể hiểu dễ dàng cách hoạt đông của đoạn mã khi đọc chương trình của bạn.

Các chú thích cũng quan trọng cho chính người lập trình. Bạn có thể hiểu một chương trình được bạn viết cách đây khá lâu chỉ đơn giản là nhờ những chú thích do chính bạn tạo ra.

Đây là ví dụ về chú thích.

# Đây là chú thích Python. Chúng ta có thể viết bất cứ điều gì.
# print("Lệnh này sẽ không được chạy")
print("Lệnh này sẽ được chạy")

Các loại chú thích Python

Trong Python có hai loại chú thích – chú thích một dòng và chú thích nhiều dòng. Chú thích một dòng được sử dụng để tạo những ghi chú ngắn gọn và nhanh chóng, hoặc để gỡ lỗi chương trình. Chú thích nhiều dòng để viết các ghi chú chi tiết hơn hoặc để vô hiệu hóa một đoạn mã.

Chú thích trên một dòng

Trong Python, để tạo một dòng nhận xét riêng hoặc nhận xét cùng dòng với câu lệnh, sử dụng dấu # theo sau là nội dung của chú thích.

# Đây là một chú thích
myVar = "hello" # biến chứa chuỗi
print(myVar) # lệnh này in nội dung của biến

Chú thích trên nhiều dòng

Cách tạo chú thích nhiều dòng hơi khác. Đơn giản chỉ cần sử dụng ba dấu nháy đơn hoặc ba dấu nháy đôi trước và sau chú thích.

'''
print("Tôi là dòng chú thích 1")
print("Tôi là dòng chú thích 2")
'''

print("Tôi không phải là chú thích")

Câu lệnh trong Python là gì?

Chương trình Python được tạo nên bởi các dòng, Python chia dòng thành 2 loại:

  1. Dòng lôgic
  2. Dòng vật lý

Dòng vật lý là dòng văn bản mà ta thấy khi gõ lệnh trong Python Shell hoặc soạn chương trình bằng một chương trình soạn thảo mã.

Dòng lôgic có nghĩa khác, mỗi dòng lôgic là một chỉ dẫn ra lệnh cho trình thông dịch Python thực hiện một công việc nhất định. Mỗi chỉ dẫn đó là một câu lệnh.

Một dòng vật lý có thể tương ứng với nhiều dòng lôgic (nhiều câu lệnh). Nhưng bạn được khuyến khích viết mỗi dòng lôgic (mỗi câu lệnh) trên một dòng vật lý.

Leave a Reply