Tháng Tháng Hai 2021

Các kiểu dữ liệu trong JavaScript

Các kiểu dữ liệu Giá trị trong JavaScript luôn thuộc một loại nhất định. Ví dụ, một chuỗi hoặc một số. Có 8 kiểu dữ liệu cơ bản trong JavaScript. Ở đây, chúng ta sẽ trình bày tổng quát về…

Biến trong JavaScript

Biến Hầu hết thời gian, một ứng dụng JavaScript cần làm việc với thông tin. Đây là hai ví dụ: Một cửa hàng trực tuyến – thông tin có thể bao gồm hàng hóa đang được bán và một giỏ…

Lệnh continue

# Danh sách này chứa các số chẵn trong khoảng even_numbers = [] # Danh sách này chứa những số khác (số lẻ) trong khoảng rest_of_the_numbers = [] for number in range(0, 10): if number % 2 == 0: even_numbers.append(number)…

Lệnh break

# Kết thúc vòng lặp nếu tìm thấy số ta cần trong khoảng # từ 0 đến 100 number_to_be_found = 42 # biến này ghi lại bao nhiều vòng lặp được chạy number_of_iterations = 0 for number in range(100): if…

Lệnh try

Lệnh "try" được dùng để xử lý các ngoại lệ. Khi có lỗi xảy ra, hoặc một ngoại lệ như cách chúng ta gọi nó, Python thường sẽ dừng chương trình và đưa ra một thông báo lỗi. Ta có…

Lệnh while

# Tính 2 mũ 5 bằng vòng lặp while number = 2 power = 5 result = 1 while power > 0: result *= number power -= 1 assert result == 32

Lệnh for

"""Vòng lặp for""" # Tính tổng chiều dài nhiều chuỗi words = ['cat', 'window', 'defenestrate'] words_length = 0 for word in words: words_length += len(word) assert words_length == (3 + 6 + 12) # Nếu trong vòng lặp for bạn…

Lệnh if

number = 15 conclusion = '' if number < 0: conclusion = 'Number is less than zero' elif number == 0: conclusion = 'Number equals to zero' elif number < 1: conclusion = 'Number is greater than zero but less…

Chuyển đổi kiểu

Chuyển đổi kiểu trong Python được thực hiện thông qua các hàm tạo: int() – tạo số nguyên float() – tạo số thực str() – tạo chuỗi # Chuyển đổi thành số nguyên assert int(1) == 1 assert int(2.8) ==…