Biến trong Python

Table of Content

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hoàn toàn, và không có kiểu tĩnh. Bạn không cần khai báo biến trước khi sử dụng chúng, cũng như không cần khai báo kiểu của biến. Tất cả các biến trong Python đều là một đối tượng.

Không như các ngôn ngữ lập trình khác, Python không có lệnh khai báo biến. Một biến được tạo ngay lập tức sau lần gán giá trị đầu tiên cho nó.

Một biến có thể có tên ngắn (như xy) hoặc tên dài hơn và có tính mô tả tốt hơn (như age, carname, total_volume).

Quy tắc đặt tên biến trong Python:

  • Tên biến phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới (_).
  • Tên biến không được bắt đầu bằng chữ số.
  • Tên biến chỉ được phép chứa chữ cái (a-zA-Z), chữ số (0-9) và dấu gạch dưới (_).
  • Tên biến phân biệt chữ hoa, chữ thường (ageAge là hai biến khác nhau).
integer_variable = 5
string_variable = 'John'

Kiểu của biến là kiểu dữ liệu nó đang chứa, biến không có kiểu cố định, khi thế này, khi thế khác. Ví dụ:

variale_with_changed_type = 4 # biến có kiểu nguyên "int"
variable_with_changed_type = 'Sally' # biến giờ có kiểu chuỗi "str"

Leave a Reply