Các toán tử so sánh

Table of Content

Các toán tử so sánh được dùng để so sánh các giá trị. Kết quả trả về của chúng là True hoặc False.

# So sánh bằng
number = 5
assert number == 5

# So sánh không bằng
number = 5
assert number != 3

# Lớn hơn
number = 5
assert number > 3

# Nhỏ hơn
number = 5
assert number < 8

# Lớn hơn hoặc bằng
number = 5
assert number >= 5
assert number >= 4

# Nhỏ hơn hoặc bằng
number = 5
assert number <= 5
assert number <= 6

Leave a Reply