Tổng quan về chuyển đổi kiểu dữ liệu trong JavaScript

Table of Content

Chuyển đổi kiểu

Hầu hết thời gian, các toán tử và hàm tự động chuyển đổi các giá trị được cấp cho chúng thành kiểu phù hợp.

Ví dụ: alert tự động chuyển đổi bất kỳ giá trị nào thành một chuỗi để hiển thị nó. Các toán tử số học chuyển đổi giá trị thành số.

Cũng có những trường hợp khi chúng ta cần chuyển đổi rõ ràng một giá trị thành kiểu mong đợi.

Chuyển đổi chuỗi

Chuyển đổi chuỗi xảy ra khi chúng ta cần dạng chuỗi của một giá trị.

Ví dụ, alert(value), giá trị value được chuyển thành chuỗi và được hiển thị.

Chúng ta cũng có thể gọi String(value) để chuyển đổi value thành một chuỗi:

let value = true;
alert(typeof value); // boolean

value = String(value); // giờ value là chuỗi "true"
alert(typeof value); // string

Kết quả chuyển đổi chuỗi rất trực quan. Giá trị false trở thành chuỗi "false", giá trị null trở thành "null",v.v.

Chuyển đổi số

Tự động chuyển đổi số xảy ra trong các hàm và toán tử số học.

Ví dụ, khi phép chia / được áp dụng cho các giá trị không phải số:

alert( "6" / "2" ); // 3, các chuỗi được chuyển thành số

Chúng ta có thể sử dụng Number(value) để chuyển đổi một cách rõ ràng value thành một số:

let str = "123";
alert(typeof str); // string

let num = Number(str); // trở thành số 123

alert(typeof num); // number

Chuyển đổi rõ ràng thường được yêu cầu khi chúng ta đọc một giá trị số từ bàn phím do người dùng nhập vào.

Nếu chuỗi không phải là một số hợp lệ, kết quả của chuyển đổi là NaN. Ví dụ:

let age = Number("an arbitrary string instead of a number");

alert(age); // NaN, chuyển đổi thất bại

Quy tắc chuyển đổi số:

Giá trị Trở thành…
undefined NaN
null 0
truefalse 10
string Khoảng trắng hai đầu bị xóa. Nếu chuỗi còn lại trống, kết quả là 0. Nếu không, số được lấy ra từ chuỗi. Nếu chuỗi còn lại không phải số hợp lệ, kết quả là NaN

Ví dụ:

alert( Number("  123  ") ); // 123
alert( Number("123z") ); // NaN (lỗi khi đọc đến "z")
alert( Number(true) ); // 1
alert( Number(false) ); // 0

Xin lưu ý rằng nullundefined cư xử khác ở đây: null trở thành 0 trong khi undefined trở thành NaN.

Hầu hết các toán tử toán học cũng thực hiện chuyển đổi như vậy, chúng ta sẽ thấy điều đó trong chương tiếp theo.

Chuyển đổi lôgic

Chuyển đổi lôgic là chuyển đổi đơn giản nhất.

Nó xảy ra trong các toán tử lôgic, nhưng cũng có thể được thực hiện một cách rõ ràng bằng cách gọi Boolean(value).

Quy tắc chuyển đổi:

 • Các giá trị 0, null, undefined, NaN trở thành false.
 • Các giá trị khác trở thành true.

Ví dụ:

alert( Boolean(1) ); // true
alert( Boolean(0) ); // false

alert( Boolean("hello") ); // true
alert( Boolean("") ); // false

Leave a Reply