JavaScript

Cơ bản

 1. Biến
 2. Các kiểu dữ liệu
 3. Chuyển đổi kiểu
 4. Các toán tử số học
 5. So sánh
 6. Câu lệnh và biểu thức điều kiện
 7. Các toán tử lôgic
 8. Toán tử “??”
 9. Vòng lặp
 10. Lệnh switch
 11. Hàm
 12. Biểu thức hàm
 13. Hàm mũi tên

Đối tượng (cơ bản)

 1. Đối tượng
 2. Tham chiếu
 3. Phương thức và “this”
 4. Hàm tạo và toán tử “new”
 5. Truy cập thuộc tính một cách an toàn
 6. Kiểu symbol
 7. Chuyển đối tượng thành các kiểu cơ sở

Các kiểu dữ liệu

 1. Các phương thức của kiểu cơ sở
 2. Kiểu số