Học JavaScript | Biến

Hầu hết thời gian, một ứng dụng JavaScript cần làm việc với thông tin. Đây là hai ví dụ:

  1. Một cửa hàng trực tuyến – thông tin có thể bao gồm hàng hóa đang được bán và một giỏ hàng.
  2. Một ứng dụng trò chuyện – thông tin có thể bao gồm người dùng, tin nhắn, v.v.

Các biến được sử dụng để lưu trữ thông tin này.

Biến là gì?

Một biến là một “bộ nhớ được đặt tên” cho dữ liệu. Chúng ta có thể sử dụng các biến để lưu trữ các món quà, khách truy cập và các dữ liệu khác.

Để tạo một biến trong JavaScript, hãy sử dụng từ khóa let.

Câu lệnh dưới đây tạo (còn gọi là khai báo) một biến có tên "message":

let message;
Code language: JavaScript (javascript)

Bây giờ chúng ta có thể đưa một số dữ liệu vào biến bằng cách sử dụng toán tử gán =:

let message; message = 'Hello'; // lưu một chuỗi
Code language: JavaScript (javascript)

Chuỗi giờ được lưu vào vùng nhớ liên kết với biến. Chúng ta có thể truy cập nó bằng cách sử dụng tên biến:

let message; message = 'Hello!'; console.log(message); // hiển thị nội dung của biến
Code language: JavaScript (javascript)

Chúng ta có thể khai báo nhiều biến trên một dòng:

let user = 'John', age = 25, message = 'Hello';
Code language: JavaScript (javascript)

Nhưng bạn nên khai báo mỗi biến trên một dòng:

let user = 'John'; let age = 25; let message = 'Hello';
Code language: JavaScript (javascript)

Một hình dung về biến

Chúng ta có thể dễ dàng nằm bắt được khái niệm “biến” nếu chúng ta hình dung nó như một “hộp” chứa dữ liệu, với một nhãn dán có tên riêng trên đó.

Ví dụ, biến message có thể được hình dung như một hộp được gán nhãn "message" với giá trị "Hello!" trong đó:

Chúng ta có thể đặt bất kỳ giá trị nào vào hộp.

Chúng ta cũng có thể thay đổi giá trị của hộp bất cứ lúc nào ta muốn:

let message; message = 'Hello!'; message = 'World!'; // giá trị đã thay đổi console.log(message);
Code language: JavaScript (javascript)

Khi giá tị được thay đổi, dữ liệu cũ sẽ bị xóa khỏi biến:

Chúng ta có thể khai báo biến và sao chép dữ liệu từ biến này sang biến khác:

let hello = 'Hello world!'; let message; // sao chép 'Hello world' từ hello sang message message = hello; // giờ hai biến cùng lưu một dữ liệu giống nhau console.log(hello); // Hello world! console.log(message); // Hello world!
Code language: JavaScript (javascript)

Một biến chỉ nên được khai báo một lần.

Một khai báo lặp lại của cùng một biến là một lỗi:

let message = "This"; // lặp lại 'let' dẫn đến một lỗi let message = "That"; // SyntaxError: 'message' has already been declared
Code language: JavaScript (javascript)

Vì vậy, chúng ta nên khai báo một biến một lần và sau đó tham chiếu đến nó mà không cần let.

Đặt tên biến

Có hai hạn chế về tên biến trong JavaScript:

  1. Tên chỉ được chứa các chữ cái, chữ số hoặc các ký hiệu $ và _.
  2. Kí tự đầu tiên không được là một chữ số.

Ví dụ về tên hợp lệ:

let userName; let test123;
Code language: JavaScript (javascript)

Khi tên chứa nhiều từ thì cú pháp lạc đà thường được dùng để viết tên. Đó là: ký tự đầu của mỗi từ, bắt đầu từ từ thứ hai trở đi được viết hoa: myVeryLongName.

Điều thú vị là – ký hiệu đô-la $ và dấu gạch dưới _ cũng có thể được dùng trong tên. Chúng là những ký hiệu thông thường, giống như chữ cái, chữ số, không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào.

Những tên này hợp lệ:

let $ = 1; let _ = 2; console.log($ + _); // 3
Code language: JavaScript (javascript)

Ví dụ về tên biến không hợp lệ:

let 1a; // không thể bắt đầu bằng chữ số let my-name; // không thể chứa kí tự gạch ngang '-'
Code language: JavaScript (javascript)

Các biến trong JavaScript phân biệt chữ hoa, chữ thường. Hai biến apple và AppLE là hai biến khác nhau.

Từ khóa

Có một danh sách các từ danh riêng cho JavaScript, được gọi là các từ khóa. Từ khóa không được dùng làm tên biến vì chúng đã được chính JavaScript sử dụng.

Ví dụ: letclassreturn và function là các từ khóa.

Đoạn mã dưới đây mắc phải lỗi cú pháp vì sử dụng từ khóa làm tên biến:

let let = 5; // Unexpected strict mode reserved word let return = 5; // Unexpected strict mode reserved word biến
Code language: JavaScript (javascript)

Hằng số

Để khai báo một hằng số, tức một biến không thay đổi giá trị, hãy sử dụng từ khóa const thay vì từ khóa let.

const MY_BIRTH_DAY = '03.08.1986'; MY_BIRTH_DAY = '01.01.2021'; // TypeError: Assignment to constant variable.
Code language: JavaScript (javascript)

Các hằng số thường được viết hoa, các từ phân cách nhau bằng dấu gạch dưới _:

const COLOR_RED = "#F00"; const COLOR_GREEN = "#0F0"; const COLOR_BLUE = "#00F"; const COLOR_ORANGE = "#FF7F00";
Code language: JavaScript (javascript)