Thẻ awesome-python

args và kwargs trong Python

Đôi khi, khi nhìn vào một định nghĩa hàm trong Python, bạn có thể thấy rằng có hai tham số kỳ lạ *args và **kwargs. Nếu bạn đã từng tự hỏi những biến đặc biệt này là gì hoặc tại…