Thẻ javascript-tutorials

Các kiểu dữ liệu trong JavaScript

Các kiểu dữ liệu Giá trị trong JavaScript luôn thuộc một loại nhất định. Ví dụ, một chuỗi hoặc một số. Có 8 kiểu dữ liệu cơ bản trong JavaScript. Ở đây, chúng ta sẽ trình bày tổng quát về…

Biến trong JavaScript

Biến Hầu hết thời gian, một ứng dụng JavaScript cần làm việc với thông tin. Đây là hai ví dụ: Một cửa hàng trực tuyến – thông tin có thể bao gồm hàng hóa đang được bán và một giỏ…