Thẻ python-cheatsheet

Lệnh continue

# Danh sách này chứa các số chẵn trong khoảng even_numbers = [] # Danh sách này chứa những số khác (số lẻ) trong khoảng rest_of_the_numbers = [] for number in range(0, 10): if number % 2 == 0: even_numbers.append(number)…

Lệnh break

# Kết thúc vòng lặp nếu tìm thấy số ta cần trong khoảng # từ 0 đến 100 number_to_be_found = 42 # biến này ghi lại bao nhiều vòng lặp được chạy number_of_iterations = 0 for number in range(100): if…

Lệnh try

Lệnh "try" được dùng để xử lý các ngoại lệ. Khi có lỗi xảy ra, hoặc một ngoại lệ như cách chúng ta gọi nó, Python thường sẽ dừng chương trình và đưa ra một thông báo lỗi. Ta có…

Lệnh while

# Tính 2 mũ 5 bằng vòng lặp while number = 2 power = 5 result = 1 while power > 0: result *= number power -= 1 assert result == 32

Lệnh for

"""Vòng lặp for""" # Tính tổng chiều dài nhiều chuỗi words = ['cat', 'window', 'defenestrate'] words_length = 0 for word in words: words_length += len(word) assert words_length == (3 + 6 + 12) # Nếu trong vòng lặp for bạn…

Lệnh if

number = 15 conclusion = '' if number < 0: conclusion = 'Number is less than zero' elif number == 0: conclusion = 'Number equals to zero' elif number < 1: conclusion = 'Number is greater than zero but less…

Chuyển đổi kiểu

Chuyển đổi kiểu trong Python được thực hiện thông qua các hàm tạo: int() – tạo số nguyên float() – tạo số thực str() – tạo chuỗi # Chuyển đổi thành số nguyên assert int(1) == 1 assert int(2.8) ==…

Kiểu từ điển

Tập hợp là các cặp giá trị có dạng: "khóa": "giá trị" (key: value) được đặt giữa {...}. Các giá trị trong từ điển không có thứ tự, không được đánh chỉ mục, có thể thay đổi và xóa bỏ.…

Kiểu tập hợp

Tập hợp gồm nhiều phần tử không lặp lại, không được sắp xếp và không được đánh chỉ mục. Trong Python các tập hợp được viết giữa hai dấu ngoặc {...}. Các tập hợp trong Python biểu diễn khái niệm…

Kiểu tuple

Một tuple giống hệt danh sách nhưng ta ta không thể thay đổi nội dung của một tuple được. Trong Python một tuple được viết giữa hai dấu ngoặc đơn. Các tuple có những thuộc tính sau đây: Bạn không…