Thẻ python-tutorials

Lỗi và ngoại lệ trong Python

Lỗi hoặc sai sót trong một chương trình được gọi chung là lỗi. Chúng hầu như là lỗi do lập trình viên gây ra. Quá trình tìm kiếm và loại bỏ lỗi gọi là gỡ lỗi (debugging). Lỗi có thể…

Decorator trong Python

Đôi khi, bạn muốn thay đổi chức năng của hàm mà không thay đổi mã của nó. Ví dụ như thêm câu lệnh debug để xem đối số được truyền vào hàm là gì. Một decorator là một hàm, nhận…

Generator trong Python

Một generator là một đối tượng tạo ra một dãy Python. Với nó, bạn có thể lặp một dãy rất lớn các phần tử mà không cần phải lưu toàn bộ các phần tử trong bộ nhớ cùng một lúc.…

Hàm lambda trong Python

Định nghĩa hàm lambda Trong Python, một hàm vô danh là một hàm không có tên. Nhưng chúng ta đã biết rằng, từ khóa def được sử dụng để định nghĩa một hàm thông thường trong Python. Tương tự, từ…

Closure trong Python

Hàm cũng là một đối tượng Trong Python, mọi thứ đều là đối tượng. Đối tượng bao gồm các số, các chuỗi, các tuple, các danh sách, các từ điển – và cũng gồm các hàm. Bạn có thể gán…

Docstrings của hàm trong Python

Bạn có thể cung cấp tài liệu chỉ dẫn cho mỗi hàm bằng cách đặt một chuỗi ở đầu thân hàm. Chuỗi này được gọi là docstring. def echo(anything): 'hàm echo trả về đối số của số' return anything Bạn…

Truyền đối số vào hàm trong Python

Giá trị bạn truyền vào một hàm khi gọi hàm được gọi là đối số (argument). Khi bạn gọi hàm với các đối số, giá trị của các đối số này được sao chép cho các tham số bên trong…

Giới thiệu về hàm trong Python

Hàm là một chuỗi các câu lệnh thực hiện một số tác vụ. Chúng ta sử dụng hàm để loại bỏ sự trùng lặp mã. Thay vì viết cùng một số câu lệnh hết lần này đến lần khác ở…

Các kiểu dữ liệu trong Python

Kiểu dữ liệu Python được dùng để xác định kiểu của một biến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua tất cả các loại dữ liệu và thảo luận về chức năng của từng loại. Python không yêu…

Câu lệnh và chú thích trong Python

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chú thích và các câu lệnh trong Python. Chúng ta sẽ nói về các chú thích trong Python, các loại chú thích khác nhau và cách để định nghĩa chúng.…